Familj

Det heterosexuella, monogama äktenskapet har varit det allenarådande i västvärlden och det är först på senare tid som detta har börjat ifrågasättas. Frågan om relationer med flera personer har dock länge varit aktuell i HBTQ-communityt. Detta är ingen nyhet för den insatte. Den polyamorösa rörelsen, som är en del i HBTQ-communtityt, har under lång tid drivit rätten till förhållanden med fler personer än två. Oavsett vari bevekelsegrunderna består i för att ingå äktenskap ska inte staten, så länge den reglerar äktenskap, diskriminera någon form av relation. Dock är det viktigt att påpeka att vi ser det som en självklarhet att äktenskap ska ingås frivilligt oavsett om det är med en eller flera personer. Staten och politiker kan inte avgöra vilka som man blir kär i och bör därför heller inte avgöra hur många man vill gifta sig med. Lagstiftning skapar normer som stänger ute individer från kärleken. Därför bör äktenskapslagstiftningen förändras till att bli antalsneutral. Detta är ur ett liberalt perspektiv en självklar rättighet. Kärleken ska vara öppen för alla, inte endast för dem som älskar enligt samhällets normer.
Öppna Moderater vill att:
 • Att det ska införas en nationell frigörelsedag för HBTQ-personer den 29 augusti.
 • En utredning tillsätts för att utreda om informationsplikten avseende hiv/AIDS ska avskaffas.
 • Att det nationella vaccinationsprogrammet för HPV-vaccin utökas till att omfatta även pojkar på samma villkor som flickor,
 • Även riskgrupper som MSM upp till och med 26 år och personer som bär på hiv ska erbjudas HPV-vaccin.
 • Samma villkor att lämna blod gäller för MSM som heterosexuella blodgivare.
 • Läs mer om nationella frigörelsedagen hör HBTQ-personer
 • Läs mer om Nya Moderaternas HIV-Positiva politik
Öppna Moderater vill att:
Öppna Moderater vill att:


 • 18-årsgränsen för att få fastställd ändrad könstillhörighet ses över och ändras
 • Sverige inför en könsneutral föräldraskapspresumtion
 • Kunskaper kring transpersoners situation och villkor stärks i skolan och vården
 • Frågor om transpersoners hälsa prioriteras högre
 • ”Annat kön” läggs till som alternativ till man/kvinna i formulär och motsvarande.
 • Sjukvården gör en tydligare skillnad på socialt och medicinskt kön.
 • Individen själv får köna sig samt att densamme får delge tilltalsnamn på skolan/vården/arbetsplatsen.
 • Läs mer Öppna Moderaters transpolitik